Den globale aksjeporteføljen hadde i januar en avkastning på 1.77% målt i norske kroner. Dette resultatet var 0.67% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 1.10% målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet dermed en avkastning i norske kroner på 10.78% som er 1.07% høyere enn MSCI World, som så langt har en avkastning på 9.71%. Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend.

Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer. Verdieksponeringen og eksponeringen mot små/mellomstore selskaper var de viktigste positive bidragsyterne til differanseavkastningen i februar. Trend eksponeringen (momentum) bidro svakt positivt til differanseavkastningen gjennom måneden. 

Selv om aggregert inflasjon er fallende, ser det ut til at den er mer vedvarende enn tidligere antatt i de fleste land. 
Starten på 2023 har vært svært sterk til tross for et svært usikkert makrobilde, høy geopolitisk usikkerhet og krig i Europa. Markedsaktørene har fortsatt sterkt fokus på utviklingen i inflasjonen, sentralbankenes respons i form av videre rentehevinger, og hvordan dette vil påvirke økonomisk vekst framover. I løpet av februar ble det sluppet en rekke makrotall som pekte i retning av at prisveksten har bitt seg fast på et høyere nivå enn ønskelig. Selv om aggregert inflasjon er fallende, ser det ut til at den er mer vedvarende enn tidligere antatt i de fleste land. Oppdaterte tall i februar viste at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er svært stramt. I tillegg overrasket flere viktige inflasjonskomponenter på oppsiden, noe som innebærer økt risiko for at rentene kan stige mer og bli liggende høyere i en lengre periode enn det som prises inn i dag. 

Mens markedet ved inngangen til 2023 priset inn at sentralbankene ville begynne å redusere rentene allerede fra sommeren 2023, har disse forventningene i løpet av den siste måneden blitt strukket ut mot høsten og siste kvartal i 2023.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.