Hopp til innholdet

Eika Kreditt

Fondet er et rentefond som investerer i rentebærende verdipapirer i det norske og det globale kredittmarkedet. Fondet har en høyere forventet langsiktig avkastning og høyere kredittrisiko enn for våre øvrige rentefond.

Månedsrapport for Eika Kreditt

Resultater

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,52 % i juni. Hittil i år er avkastningen 5,01 %.

Markedsutvikling

Det norske obligasjonsmarkedet hadde en aktiv måned i juni med mange utstedelser både innen High Yield og Investment Grade. Internasjonalt har kredittmarginene steget mens rentenivåene er lite endret siste måned.

Porteføljeoppdatering

Nye poster siste måned er Norske Skog og Longship Group, mens vi har deltatt i refinansiering i Norlandia Health & Care Group og solgt ut Axactor og Grøntvedt.
 
Gjennomsnittlig løpetid er 2,16 år og rentedurasjonen er 0,68.

Utsikter 

Kredittmarginene er litt lavere enn det historiske gjennomsnittet. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp og misligholdsratene har steget noe fra lave nivåer.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.